Báo cáo thường niên năm 2023 Ngày đăng: 05/02/2024

Báo cáo thường niên 2023

Thông báo thay đổi địa chỉ trang web công ty Ngày đăng: 06/01/2024

TB thay đổi địa chỉ trang web

thông báo mời thầu thanh lý tài sản Ngày đăng: 16/08/2023

tb mời thầu thanh lý tài sản

TB thay đổi người công bố thông tin Ngày đăng: 05/07/2022

GUQ Công bố thông tin Bản Cung cấp thông tin

TB hợp đồng kiểm toán năm 2022 Ngày đăng: 17/06/2022

TB hợp đồng kiểm toán 2022

Thông báo Hợp đồng kiểm toán năm 2021 Ngày đăng: 25/06/2021

TB hợp đồng kiểm toán 2021

TB Quyết định bổ nhiệm Phó giám đốc công ty Ngày đăng: 30/03/2021

QĐ bổ nhiệm PGĐ

Giấy mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Ngày đăng: 24/03/2021

Giấy mời ĐHCĐ thường niên năm 2021

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Ngày đăng: 22/02/2021

Thông báo chốt cổ đông 2021

Báo cáo tài chính năm 2020 Ngày đăng: 08/02/2021

Báo cáo tài chính-đã gộp