BAN LÃNH ĐẠO VÀ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CỦA CÔNG TY

I/Hội đồng quản trị:

  1. Ông Nguyễn Mạnh Hà – Chủ tịch HĐQT
  2. Ông Lê Ngọc Long – Uỷ viên HĐQT – GĐ Công ty
  3. Ông Phạm Văn Doanh – UV HĐQT
  4. Ông Lưu Văn Lấu – UV HĐQT

II/Ban giám đốc

  1. Ông Lê Ngọc Long – Giám đốc công ty

III/ Các Phòng ban:

  1. Bà Bùi Thị Kim Chung – TP Tổ chức hành chính
  2. Ông Phạm Văn Doanh – PT Kỹ thuật phát triển
  3. Bà Nguyễn Hương Thảo – PT Kế toán

IV/ Các đơn vị sản xuất:

  1. Ông Phan Dũng Cường – PGĐ Nhà máy chế biến
  2. Ông Nguyễn Hợp Hà – GĐ Điều hành mỏ Hồ Xanh

We talk about everything and nothing, both help me do my homework for https://justdomyhomework.com/ of us laying on the merry-go-round, becca peering at the clouds and sunset palette, me peering at the insides of my eyelids

Trả lời