Báo cáo quản trị bán niên năm 2024 Ngày đăng: 04/07/2024

BC quản trị 6 tháng năm 2024 bản công bố

TB ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 Ngày đăng: 18/06/2024

TB ký hợp đồng kiểm toán 2024

TB ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2023. Ngày đăng: 17/04/2024

TB trả cổ tức 2023

Thông báo thay đổi nhân sự Ngày đăng: 12/04/2024

PL 01 Thay đổi nhân sự

Biên bản – Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Ngày đăng: 12/04/2024

BC ĐHĐCĐ thuong nien 2024

Giấy mời họp ĐH, Tài liệu SD trong ĐH Ngày đăng: 19/03/2024

BC tai lieu DH 2024

bản cung cấp thông tin của người nội bộ Ngày đăng: 18/03/2024

Ly lich Le Ngan Binh (1)

Báo cáo thường niên năm 2023 Ngày đăng: 05/02/2024

Báo cáo thường niên 2023

Báo cáo tài chính năm 2023 Ngày đăng: 29/01/2024

bc tài chính năm 2023

BC quản trị năm 2023 Ngày đăng: 08/01/2024

Quản trị 2023 – công bố